Стань заможним! Створюй своє майбутнє зараз!

Реєстрація

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про вступ до виробничого кооперативу „КЕШЛЕС ЮКРЕЙН”

Вказана нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній та/або юридичній особі стати асоційованим членом (далі – Асоційований член) Виробничого кооперативу „КЕШЛЕС ЮКРЕЙН” (далі – Кооператив), про що укладається договір.

Щоб укласти договір достатньо ознайомитися з цією інформацією і наведеними нижче текстом договору. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх.

Згідно з чинним законодавством України внесення вступного внеску, цільового внеску та паю, пропорційний розмір яких визначений Кооперативом та надання згоди на офіційному веб-сайті Кооперативу: ipays.com.ua, є еквівалентом письмової заяви про вступ до кооперативу та згодою Асоційованого члена приєднатися до цього Публічного договору.

Якщо Ви згодні з умовами оферти, пройдіть процедуру реєстрації на офіційному веб-сайті Кооперативу, внесіть вступний, цільовий внески та пай, шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Кооперативу, реквізити якого розміщені на офіційному веб-сайті Кооперативу. Після цього Вам потрібно підписати договір про внески в Кооператив в електронному виді (на офіційному веб-сайті Кооперативу). Після проведення вищезазначених процедур, Ви буде вважатися асоційованим членом Кооперативу.

Виробничий кооператив "КЕШЛЕС ЮКРЕЙН", який діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про кооперацію», а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу фізичних осіб можливість реалізувати через Кооператив перед третіми особами колективне представництво своїх інтересів, отримати дохід (винагороду), конвертувати в майбутньому власні пайові внески в цінні папери, для чого публікує цей Публічний договір (далі – Договір) про наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;

пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, а саме грошових коштів, майнових прав, а також земельної ділянки на основі рішення Кооперативу;

додатковий пай - добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу;

вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації;

членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об'єднання;

цільовий внесок - грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу;

асоційований член кооперативу - фізична/юридична особа, яка внесла вступний, цільовий та пайовий внески і користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю.

мета кооперативу - метою кооперативу є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Кооператив, зобов’язується організувати колективне представництво членів/асоційованих членів Кооперативу направлене на реалізацію в першу чергу фінансових інтересів, шляхом реалізації проекту «International Payment Solutions» (далі - Проект), метою якого є: створення універсальної банківської установи відповідно до вимог чинного законодавства України, з умовою, що основною спеціалізацією новоутвореної банківської установи стане еквайринг міжнародних платіжних систем VISA, MASTER CARD, CHINA UNIONPAY, та інших платіжних систем.

2.2. Кооператив резервує (закріплює) за асоційованим членом внесений пай, який після успішної реалізації Проекту конвертується в цінні папери, а саме: акції банківської установи. До моменту завершення Проекту пай повертається у грошовій формі, за заявою асоційованого члена Кооперативу, у відповідності до чинного законодавства України.

2.3. Для вступу в Кооператив асоційованого члена проводяться наступні дії: заповнюється заява в електронній формі на офіційному веб-сайті Кооперативу, акцептується Договір, сплачуються внески в Кооператив в безготівковій формі, підписується договір про асоційоване членство в Кооперативі в електронній фоÎрмі.

2.4. Асоційований член кооперативу має право на додаткові внески, а саме додаткового паю та цільового внеску, але при цьому асоційований член кооперативу зобов’язаний дотримуватись умови, що при внесенні додаткового паю, обов’язково має вноситись цільовий внесок, що складає 50% від суми додаткового паю. Внесення додаткового паю та цільового внеску не потребує підписання нового та/або додаткового договору. Сума внесків асоційованого члену кооперативу відображається в електронному кабінеті, доступ до якого відбувається через офіційний веб-сайт Кооперативу.

2.5. Вихід асоційованого члена з Кооперативу відбувається на підставі заяви в електронній формі, що заповнюється на офіційному веб-сайті Кооперативу.

2.6. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх зацікавлених осіб, шляхом його розміщення (публікації) на офіційному веб-сайті Кооперативу: ipays.com.ua (постійно доступний для ознайомлення);

3. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ АСОЦІЙОВАНИХ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ

3.1. Асоційований член має право: брати участь в господарській та іншій діяльності Кооперативу шляхом:

 • а) формування фінансових ресурсів для економічного і соціального розвитку Кооперативу та організації виконання його статутних завдань;
 • б) інформування про діяльність Кооперативу, його цілі та завдання, інших фізичних та представників юридичних осіб, з метою розвитку зв’язків;
 • в) участі в рекламній компанії Проекту використовуючи механізм реферальних посилань, що забезпечується ресурсом офіційного веб-сайту, за що Кооператив сплачує винагороду (умови рекламної компанії та сума винагороди публікується на офіційному веб-сайті Кооперативу);
 • г) користування послугами Кооперативу та одержання виплат на паї;
 • д) звернення до органів управління та органів контролю за діяльністю Кооперативу, посадових осіб Кооперативу із запитами;
 • є) добровільного виходу з Кооперативу на підставі електронної заяви.

3.2. Основними обов'язками Асоційованого члена Кооперативу є:

 • виконання рішень органів управління Кооперативу та органів контролю Кооперативу;
 • сплата пайових та інших внесків, дбайливе відношення до майна Кооперативу;
 • сплата додаткових внесків виключно на умовах передбачених п. 2.4. Договору;
 • в обов’язковому порядку погоджувати з Кооперативом участь в рекламній компанії (використання реферального посилання);
 • погоджувати з Кооперативом інформацію, щодо діяльності Кооперативу в разі публічного інформування (публікації, інтерв’ю, пости в соціальних мережах, тощо);
 • не розголошувати конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Кооперативу;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку Кооперативу і недопущення дій, які порушують нормальні умови його діяльності, в тому числі, але не виключно розповсюдження неправдивих відомостей, які дискредитують діяльність Кооперативу, надають шкоду його діловій репутації та заважають виконанню статутних завдань Кооперативу.

3.3. Оперативна взаємодія сторін протягом дії даного Договору забезпечується обома сторонами Договору на підставі взаємного порозуміння.

3.4. Асоційований член повідомлений та погоджується з тим, що інформація про нього буде внесена до комп’ютерної бази даних Кооперативу, для більш ефективного надання послуг та співпраці.

3.5. Асоційований член повідомлений та погоджується з тим, що його персональні дані підлягають обробці згідно Закону України «Про захист персональних даних».

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Асоційований член приймається до складу Кооперативу з дати внесення вступного, цільового та пайового внесків. Фактом оплати внесків вважається фактичне зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кооперативу.

4.2. Розміри внесків становлять:

4.2.1. При вступі в Кооператив: загальна сума внесків становить: 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень, де вступний внесок – 50 (п’ятдесят) гривень, 450 (чотириста п’ятдесят гривень) – цільовий внесок, а 1000 (одна тисяча) пайовий внесок.

4.2.2. Додаткові внески розподіляються по наступному принципу: мінімальна загальна сума внесків становить 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень, де 500 (п’ятсот гривень) – цільовий внесок, а 1000 (одна тисяча) пайовий внесок.

4.2.3. Сума цільового та пайового внесків може перевищувати мінімальний розмір зазначений в п. 4.2.2., при умові, що така сума буде кратною 1500 грн.

4.2. Асоційований член зобов’язаний самостійно слідкувати за своєчасним внесенням необхідних внесків.

4.3. Асоційований член самостійно несе відповідальність за вірність внесених ним внесків.

4.4. Оплата Асоційованим членом внесків здійснюється на поточний рахунок Кооперативу в безготівковій формі.

4.5. При переказі коштів Асоційований член несе витрати відповідно до тарифів банку, включаючи тарифи на міжнародні банківські перекази.

4.6. При поверненні пайового внеску та/або виплаті комісійної винагороди Асоційованому члену кооперативу, сума пайового внеску та/або комісійної винагороди коригується (зменшується) на суму витрат виникаючих при міжнародних переказах.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо воно з’явилося внаслідок обставин нездоланної сили (стихійного лиха, землетрусу, бойових дій, війни, зміни законодавства, тощо), що знаходяться поза контролем Сторін, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. Терміни виконання зобов’язань Сторонами за даним Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діяли зазначені обставини.

5.2. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, а в частині, що не врегульована цим Договором - відповідно до норм діючого законодавства України.

5.3. В разі якщо дії асоційованого члену Кооперативу нанесли репутаційні та/або фінансові втрати Кооперативу, на нього накладаються штрафні санкції розмір яких становить від 100 000 (ста тисяч) гривень.

5.4. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за Договором, по можливості вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.5. У випадку неможливості досягнення згоди між Сторонами, суперечка вирішується в судовому порядку.

5.6. Усі додатки є невід’ємною частиною цього Договору і складають з даним Договором одне ціле.

6. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин Кооперативу з усіма без винятку фізичними/юридичними особами - Асоційованими членами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).

6.2. Цей Договір набуває чинності з 01 вересня 2018 року для усіх Асоційованих членів.

6.3. Для фізичних/юридичних осіб, які виявили бажання стати Асоційованими членами Кооперативу після 01 вересня 2018 року, Договір набуває чинності з дати приєднання до даного Договору.

6.4. Кооператив має право достроково припинити співпрацю з Асоційованим членом за Договором, повідомивши про це останнього за 30 (тридцять) календарних днів письмово, за допомогою електронної пошти чи по телефону.

6.5. Асоційований член має право достроково відмовитись від співпраці з Кооперативом, повідомивши про це за 10 (десять) календарних днів на умовах зазначених в п. 2.4. Договору.