Стань заможним! Створюй своє майбутнє зараз!

Реєстрація

ОФІЦІЙНИЙ ПОРЯДОК РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
«INTERNATIONAL PAYMENT SOLUTIONS»

(надалі – Порядок або Рекламна кампанія)

1. ОРГАНІЗАТОР РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

1.1. Організатором рекламної кампанії є Виробничий кооператив «КЕШЛЕС ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 41860909, адреса: 04212, Україна, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12 А, який встановлює наступний Порядок:

2. УЧАСНИКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

2.1. В рекламній кампанії «International Payment Solutions» може приймати участь будь-який член/асоційований член виробничого кооперативу «КЕШЛЕС ЮКРЕЙН» (надалі - Кооператив), який уклав з Кооперативом договір про надання агентських послуг та повністю погоджуються з умовами цього Порядку.

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

3.1. Рекламна кампанія проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО.

3.2. Рекламна кампанія діє весь час на стадії реалізації проекту «International Payment Solutions».

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

4.1. Інформування про Рекламну кампанію, Порядок та зміни до них здійснюється на веб-сайті http://ipays.com/ (надалі – «Сайт»).

4.2. Організатор може вносити зміни до даних умов Рекламної кампанії в односторонньому порядку, шляхом розміщення Порядку в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Порядку.

5. УМОВИ УЧАСТІ В РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ

5.1. Для участі в Рекламній кампанії необхідно:

5.1.1. Бути зареєстрованим членом/асоційованим членом Кооперативу, виконавши всі умови Публічного договору та уклавши договір про вступ до кооперативу та агентський договір.

5.1.2. Здійснити всі необхідні кооперативні внески (вступний, цільовий та пайовий внески).

5.1.3. Заповнити всі данні в особистому кабінеті на Сайті Кооперативу та отримати реферальне посилання необхідне для верифікації учасника при нарахуванні винагороди в рамках Рекламної кампанії.

5.1.4. В обов’язковому порядку погоджувати з Організатором участь в Рекламній кампанії (використання реферального посилання);

5.1.5. Погоджувати з Організатором інформацію, щодо діяльності Кооперативу в разі публічного інформування (публікації, інтерв’ю, пости в соціальних мережах, тощо);

5.1.6. Не розголошувати конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Кооперативу;

5.1.7. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Кооперативу і недопускати дій, які порушують нормальні умови його діяльності, в тому числі, але не виключно розповсюдження неправдивих відомостей, які дискредитують діяльність Кооперативу, надають шкоду його діловій репутації та заважають виконанню статутних завдань Кооперативу.

5.2. Учасниками Рекламної кампанії не визнаються й не мають права брати участь в Рекламній кампанії:

5.2.1. Особи, яким на момент проведення Рекламної кампанії ще не виповнилося 18 років;

5.2.2. Особи, які не виконали умови цього Порядку;

5.3. Організатор узгодив, що має право усунути будь-кого з Учасників від участі в Рекламній кампанії в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником цього Порядку або встановлення факту умисного порушення Учасником цього Порядку.

5.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Рекламної кампанії. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.5. Участь в Рекламній кампанії неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Рекламної кампанії не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників.

5.6. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Учасник, визнає та надає згоду на надання Організатору своїх персональних даних, а саме: прізвища, ім’я, по-батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, місця реєстрації проживання, даних сімейного стану, свого зображення, серію та номер паспорту громадянина України, дату та найменування органу, що видав паспорт Громадянина України. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник надає Організатору право на обробку його персональних даних з метою забезпечення участі в Рекламній кампанії, в тому числі з метою утримання та сплати всіх податків та зборів. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Учасника здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах даного Порядку, додаткової згоди Учасника на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних – безстроковий. Учасник гарантує і несе відповідальність за те, що надані ним персональні дані, є добровільно наданими.

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

6.1. Фонд грошових коштів призначений для виплати винагороди Учасникам виділяється Кооперативом, на основі рішення загальних зборів членів Кооперативу, за рахунок ресурсів цільового фонду Кооперативу.

6.2. Винагорода Учасникам в рамках Рекламної кампанії призначається для особистого використання Учасником та не може мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.

6.3. Кооператив виступає податковим агентом в процесі виплати винагороди Учасникам Рекламної кампанії. Безпосередня виплата винагороди відбувається виключно після сплати податків та зборів, передбачених чинним законодавством України.

6.4. Організатор залишає за собою право збільшити/змінити Фонд заохочення Рекламної кампанії або включити в Рекламну кампанію додаткові заохочення, не передбачені цим Порядком. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них у порядку, передбаченому в розділі 4 Порядку Рекламної кампанії.

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

7.1. Протягом Періоду проведення Рекламної кампанії, Кооператив нараховує Учаснику винагороду за участь в Рекламній кампанії, що відображається в особистому кабінету Учасника, доступ до якого забезпечується через Сайт.

7.2. Право на отримання винагороди Учасник отримує в результаті виконання наступних дій:

  • Здійснення активних пошуків потенційних учасників Проекту, проведення відповідних перемовини з такими учасниками.
  • Здійснення інформаційно–консультаційної діяльності, спрямованої на залучення нових учасників, зацікавлених в реалізації Проекту Замовником.
  • В разі отримання від Організатора будь-яких рекламних матеріалів, проводити їх розповсюдження серед потенційних учасників Проекту.

7.3. Базою для розрахунку винагороди в рамках Рекламної кампанії є наповнення цільового фонду Кооперативу. Мінімальною сумою внеску до цільового фонду Кооперативу є сума 500 грн., або сума кратна 500 грн., в разі коли сума внеску в цільовий фонд Кооперативу перевищує мінімально можливу суму.

7.4. Розмір винагороди Учасника становить 24,8% від суми внеску до цільового фонду Кооперативу, в результаті проведеної роботи Учасником. При цьому Організатор залишає за собою право змінювати суму винагороди Учаснику в односторонньому порядку, відповідні зміни вносяться в Порядок Рекламної кампанії та публікуються на Сайті. Винагорода виплачується протягом 10 (Десяти) робочих днів, з дня отримання заяви від Учасника.

7.5. У разі відсутності в Учасника, можливості/бажання використати/отримати винагороду з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Учаснику жодних компенсацій, пов’язаних із такою неможливістю використання/отримання винагороди. А отже, така винагорода переходить до загального цільового фонду Кооперативу.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Порушення Учасником цього Порядку або відмова Учасника від належного виконання умов цього Порядку вважається відмовою Учасника від участі в Рекламній кампанії та отримання винагороди, при цьому така особа не має права на одержання від Організатор будь-якої компенсації.

8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. В разі якщо дії Учасника нанесли репутаційні та/або фінансові втрати Організатору, на нього накладаються штрафні санкції розмір яких становить від 100 000 (ста тисяч) гривень.

8.4. Під час проведення Рекламної кампанії чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо Рекламної кампанії.

8.5. Організатор має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті.